Överblick

Vad erbjuder det?

Vad erbjuder det?

Det heliga Korsets prästsällskap erbjuder sina medlemmar och de präster, som deltar i deras aktiviteter, andliga medel att upprätthålla och stödja det inre livet, läro och pastorala utbildning, liksom den broderliga samhörigheten med prästerna.

Dagens text

" Allt kan och bör föra oss till Gud"

Det brådskar att sprida ljuset från Kristi lära. Samla troskunskap, fyll dig med klara idéer och med det kristna budskapet i dess fullhet, så att du sedan kan ge det vidare till andra. Vänta inte på att Gud skall skänka dig särskilda ingivelser, för han saknar skäl att ge dig dem, så länge som du förfogar över konkreta mänskliga medel: studier och arbete. (Smedjan, nr. 841)

En kristen måste törsta efter kunskap. Allting, från de mest abstrakta vetenskaper till olika hantverksskickligheter, kan och bör leda till Gud. För det finns ingen mänsklig uppgift som inte kan helgas, som inte kan bidra till den egna helgelsen och bli till ett tillfälle att samarbeta med Gud i helgelsen av andra i den egna omgivningen. Det ljus Jesu Kristi lärjungar bär med sig skall inte sättas längst ned i dalgången, utan på bergets topp, så att de ser era goda gärningar och prisar er...